Matrícula Batxillerat i Cicles Formatius

MATRÍCULA CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 2018-2019 

Horari de matrícula: de 10 a 14 h.

Període de matrícula alumnes admesos: del 18 al 23 de juliol de 2018 

PREU

 • Curs complet: 360 euros
 • Preu matrícula matèries soltes: 25 euros per unitat formativa
 • Curs complet amb bonificació 50%: 180 euros
 • Preu matrícula matèries soltes amb bonificació: 12’50 euros per unitat formativa

Quan, aplicant els preus per matèries soltes, resulti un import superior al preu aplicable per matrícula completa en el mateix curs en el que es matrícula, l’alumne podrà acollir-se a l’import per curs complet. 

SUPÒSITS DE BONIFICACIÓ (50 %) 

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monopoarentals (cataegoria general i especial). S’acreditarà documentalment amb el títol corresponent.
 2. Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. S’acreditarà documentalment aquest supòsit amb la resolució individual d’atorgament de beca o resguard de l’ingrés de la beca.
 3. Les persones no incloses en l’apartat anterior, però que demanin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per al mateix curs acadèmic en què es matriculen, podran sol·licitar, un cop obtingut l’atorgament de la beca el reintegrament del 50 % de l’import que hagin abonat. S’acreditarà amb la resolució que li reconeix la beca. El reintegrament es farà efectiu no més tard del 31 de juliol de 2019. 

Les bonificacions no són acumulables.

 SUPÒSITS D’EXEMPCIÓ TOTAL DEL PREU PÚBLIC (quedaran exemptes de pagar) 

 1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. S’acreditarà amb el títol de família nombrosa.
 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. S’acreditarà amb el certificat de la minusvalidesa.
 3. Les persones subjectes a mesures privades de llibertat. S’acreditarà amb un certificat de l’administració corresponent.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles. S’acreditarà amb un certificat de l’administració corresponent.
 5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció. S’acreditarà amb un certificat de l’administració
 6. Les persones víctimes de violència de gènere. En la Secretaria del centre us indicaran amb quin document ho podeu d’acreditar. 

TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

 1. Comproveu si és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció i prepareu els documents justificatius (ORIGINAL I FOTOCÒPIA)
 2. Calculeu l’import ha ingressar, tenint en compte que no es poden acumular dues bonificacions.
 3. Aboneu l’import a ingressar en el número compte corrent següent:

ES57 2100 3506 7422 0005 6299

Al fer l’ingrés anoteu Educació Infantil i nom i cognoms de l’alumne/a. Es molt important que especifiqueu  aquestes dades per identificar l’ingrés de la matrícula.

 1. Porteu a Secretaria el comprovant d’haver abonat l’import de la matrícula en el compte corrent, el full de matrícula complimentat i signat i la resta de documentació sol·licitada pel centre.
 2. Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dues parts iguals a ingressar en els mesos de juliol i setembre, abonarà el 50% de l’import en el període de matricula del mes de juliol. En cas que no es faci el pagament en els terminis indicats, es perd el dret a la reserva de la plaça. L’alumne que no ingressi l’import corresponent al segon termini al setembre, serà donat de baixa d’ofici, i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini. 

TRACTAMENT DE LES CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS 

L’alumne ha de satisfer l’import corresponent, bé per la matrícula per curs, o bé per matrícula en les unitats formatives si fa matrícula parcial. Un cop matriculat es poden aplicar les convalidacions i exempcions. No es retornarà l’import si, després d’haver ingressat l’import de la matrícula, s’obté la convalidació o exempció.

L’alumne pot optar per matricular-se, en un cicle, dels continguts que ell personalment preveu que no se li convalidaran, i per tant, pagar només per aquests continguts (aquesta opció implica que en cas que no se li convalidin no podrà matricular-se d’aquests continguts per al curs 2018/2019; al llarg del curs pot sol·licitar les convalidacions o exempcions de les unitats formatives del mateix cicle formatiu de les que no està matriculat)

La tramitació de convalidacions o exempcions no està subjecta a preu públic. 

ALUMNAT NOU AL CENTRE (alumnat que el curs passat no era alumne/a del centre) 

Juntament amb el comprovant d’haver abonar l’import de matrícula heu de portar:

 • Resguard de preinscripció
 • Documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).
 • 1,12 €, portar import exacte, en concepte d’assegurança escolar obligatòria (només els menors de 28 anys)
 • Imprès d’autorització relativa als alumnes complimentat i signat
 • Fitxa de matrícula complimentada i signada
 • Butlleta d’inscripció a l’AMPA

MATRÍCULA  BATXILLERAT /CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ CURS 2018-2019   (alumnat nou al centre) 

HORARI DE MATRÍCULA:  de  10  a  14 H 

DOCUMENTACIÓ PER MATRÍCULA: 

 • Resguard de preinscripció.
 • 1,12 € , portar import exacte, en concepte d’assegurança escolar obligatòria (només els menors de 28 anys).
 • Fotocòpia i original del Resguard del títol d’ESO.
 • Per a cicles formatius, si s’opta accedir mitjançant la prova d’accés,  portar el certificat que acredita la superació de la prova d’accés.
 • Imprès d’autorització relativa als alumnes complimentat i signat (triar el de menor d’edat o major d’edat, segons alumne sigui menor o major d’edat) (disponible a la web)
 • Fitxa de matrícula complimentada i signada  (disponible a la web)
 • Butlleta d’inscripció a l’AMPA  (disponible a la web)

Matrícula Batxillerat:

Període de matrícula alumnat preinscrit amb plaça assignada: del 4 al 11 de juliol de 2018. L’alumnat pendent de l’avaluació de setembre que tinguin plaça assignada , hauran de confirmar al centre la voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre del 4 al 11 de juliol de 2018. Un cop feta aquesta avaluació, els alumnes que reuneixin els requisits acadèmics per matricular-se, hauran de venir al centre del 5 al 7 de setembre de 2018 o perdran la plaça assignada.

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Període de matrícula alumnat preinscrits amb plaça assignada: del 4 al 11 de juliol de 2018.

Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s’ha tancat la llista d’espera (el 27 de juliol de 2018), el 4 de setembre de 2018 el Departament d’Ensenyament publica en aquesta pàgina els centres i cicles amb places vacants.

S’obre així un segon període d’admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

– no han obtingut plaça, o
– han obtingut plaça però no s’han matriculat.

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
 • Llista d’admesos al centre: abans de la data d’inici del curs 2018-2019

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d’accés.