Anunci de licitació

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39552384&reqCode=viewCn&

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39552384&reqCode=viewCn&