Formalització del contracte administratiu

Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte administratiu de serveis

Objecte del contracte: servei de neteja de l’Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre

Termini d’execució del servei:  Des de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018

 Data de signatura del contracte:

Nom de l’empresa contractista:

 Nacionalitat de l’empresa contractista:

 Import del contracte: