Matrícula PFI

MATRÍCULA PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) CURS 2017-2018

Termini: Del 1 al 8 de setembre de 2017

Horari: De 10 a 14 h.

L’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Documentació que cal presentar

Per formalitzar la matrícula cal presentar següent:

  • Full de matrícula, degudament complimentat.
  • Acord formatiu. L’accés a un PFI és voluntari i, per tant, en el moment de la fer la matricula l’alumne o l’alumna ha de signar un acord on consti el seu compromís d’assistència i aprofitament així com el seu respecte a les normes bàsiques de funcionament del centre.
  • Imprès autorització relativa als alumnes (menor d’edat).
  • Imprès autorització relativa als alumnes (major d’edat)
  • 2 fotografies format carnet actualitzades, amb el nom i cognoms al darrera.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions (tètanus) o document de manifestació de la negativa de vacunació.

L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no es presenta la documentació pendent.