Cicles Formatius

Centre/Oferta educativa / Cicles Formatius

Mòduls Professionals CFGM Gestió adminitrativa

MP3 Operacions administratives de recursos humans
MP 4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
MP 7 Tractament informàtic de la informació
MP 8 Operacions administratives de suport
MP 9 Anglès
MP 10 Empresa i Administració
MP 12 Formació i orientació laboral
MP 11 Empresa a l’aula
MP 13 Formació en centres de treball

Mòduls Professionals CFGM ElectromecÀnica de vehicles automòbils

MP 4 Transmissió i frenat
MP 5Sistemes de càrrega, engegada i motors elèctrics.
MP 6 Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.
MP 7 Sistemes de seguretat i confortabilitat.
MP 9 Formació i orientació laboral.
MP 11 Anglès tècnic.
MP 10: Empresa i iniciativa emprenedora
MP 12 Síntesi
MP 13 Formació en centres de treball.

Mòduls Professionals CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

MP 2 Sistemes Operatius Monolloc
MP 4 Sistemes operatius en xarxa
MP 6 Seguretat informàtica
MP 8 Aplicacions Web
MP 9 FOL
MP 10: Empresa i iniciativa emprenedora
MP 11. Anglès
MP 12 Síntesi
MP 13 FCT

Mòduls Professionals CFGM Atenció a persones en situació de dependència

MP1. Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
MP2. Atenció Sanitària
MP3. Atenció higiènica
MP4. Atenció i suport psicosocial
MP5. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
MP6. Teleassistència
MP7. Suport domiciliari
MP8. Suport en la comunicació
MP9. Destreses socials
MP10. Primers auxilis
MP11. FOL
MP12. EIE
MP13. Anglès tècnic
MP14. Síntesi
MP15. FCT

Mòduls Professionals CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

Primer
MP2 Didàctica de l’educació infantil
MP3 Autonomia personal i salut infantil
MP4 El joc infantil i la seva metodologia
MP Desenvolupament cognitiu i motriu*
MP 7 Desenvolupament sòcioafectiu
MP 10 FOL

Segon
MP 1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social
MP 5 Expressió i comunicació*
MP 8 Habilitats socials*
MP 9 Primers auxilis
MP 11 EIE
MP 12 Projecte d’atenció a la infantesa
MP 13 FCT